Camerabewaking pictogram - EHBO-Security

Pictogram

Waarom een pictogram?

Het is wettelijk verplicht om steeds een pictogram aan te brengen bij het gebruik van camera’s. De camerawet legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op om een “pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt” aan te brengen. Aan de hand van dat pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij gefilmd worden.

Het pictogram heeft dus een informerende rol. Die rol is zeer belangrijk. De aanwezigheid van het reglementair pictogram (en dus het naleven van de informatieplicht) voorkomt dat men kan spreken over het heimelijk gebruik van bewakingscamera’s. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, geldt immers als voorafgaande toestemming van de gefilmde personen.  Het feit dat de camera’s zichtbaar zijn, ontslaat de verantwoordelijke voor de verwerking NIET van de verplichting om een pictogram aan te brengen.

De zichtbaarheid van het pictogram en van de informatie die erop vermeld staat is dus heel belangrijk.

Welk pictogram?

De camerawet legt het gebruik van het pictogram op waarvan het model en de vermeldingen bij koninklijk besluit zijn vastgelegd.  Om in orde te zijn met de wet, mag men geenszins een ander pictogram of de vermelding “lachen, u wordt gefilmd” aanbrengen.

Op 10 februari 2008 is er een koninklijk besluit aangenomen om dit pictogram en de vermeldingen die erop moeten voorkomen, te definiëren. Het gaat om het pictogram dat u kan zien bovenaan deze pagina.

Specificaties

Type plaatsAfmetingenMateriaal
Niet-besloten plaats (openbare weg)0,60 x 0,40 maluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte
Voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijvoorbeeld: grote open parking)0,60 x 0,40 maluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte
Voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijv.: gebouw)(0,60 x 0,40 m) OF A4 OF (0,15 x 0,10 m)aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of geplastificeerde sticker
Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats(0,60 x 0,40 m) OF A4 OF (0,15 x 0,10 m)aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of geplastificeerde sticker
Mobiele ANPR in niet-besloten plaats – gebruik van voertuigen uitgerust met mobiele ANPR-camera’s door of voor rekening van de gemeentenA4 OF (0,15 x 0,10 m)geplastificeerde sticker

De verantwoordelijke voor de verwerking kan er steeds voor kiezen om een groter pictogram aan te brengen dan strikt noodzakelijk voor de locatie.

Hij moet er namelijk over waken dat het gekozen model met zekerheid de informatie zichtbaar weergeeft, gelet onder meer op de breedte en de vorm van de toegang en eventueel het aantal aangebrachte exemplaren.

  • De keuze van de afmetingen houdt rekening met de vorm van de toegang. Zichtbaarheid van de informatie is dan ook het criterium. Alle personen die de plaats betreden, moeten het pictogram onmiddellijk zien!

De vermeldingen

Op het model dat u hierboven ziet, moeten vermeldingen worden aangebracht, onder de tekening van de camera.

Deze vermeldingen zijn belangrijk voor de gefilmde personen zodat zij weten dat deze camera’s bewakingscamera’s zijn, wie de verantwoordelijke voor de verwerking is en hoe zij hun rechten moeten uitoefenen (met name het recht op toegang).

Recentelijk wijzigde het koninklijk besluit van 28 mei 2018 . Er werden bepaalde vermeldingen toegevoegd teneinde rekening te houden met de GDPR (Europese verordening Gegevensbescherming).

De volledige lijst met de aan te brengen vermeldingen is dus de volgende:

1° “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;

  • Deze vermelding bevat de wettelijke grondslag en de bewakingsfinaliteit; zij is identiek voor iedereen.

2° de naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking , en in voorkomend gevalvan zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen;

  • De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die heeft beslist om bewakingscamera’s te plaatsen en de doeleinden ervan heeft vastgelegd.

3° het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer, waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden(telefoonnummer: nieuw sinds het KB van 28/05/2018)

  • De gefilmde personen moet een middel hebben om de verantwoordelijke voor de verwerking te bereiken teneinde het recht op toegang en de andere rechten voorzien in de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uit te oefenen.

4° in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (nieuw sinds het KB van 28/05/2018)

  • In bepaalde gevallen verplicht de GDPR de verantwoordelijke voor de verwerking om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen (bijv.: overheidsinstellingen, grootschalige verwerkingen).  Voor meer informatie over de DPO, raadpleeg de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit ;

5° in voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen. (nieuw sinds het KB van 28/05/2018)

  • Indien u een internetsite heeft waarop u informatie over uw camerabewaking heeft gepubliceerd/kunt publiceren, geef dit dan aan op het pictogram.  Dit geeft nog meer transparantie op vlak van de informatie.

Zoals hierboven vermeld, vormt de zichtbaarheid van de informatie het criterium.  Als er verschillende toegangen zijn (bijvoorbeeld, winkel met verschillende voor het publiek toegankelijke toegangen), kan er best een pictogram geplaatst worden aan elk van deze toegangen.  Als men zich in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats bevindt, en het gaat om een groot gebouw met een grote toegangsdeur, moet het pictogram zo worden aangebracht dat het onmiddellijk zichtbaar is, zonder een inspanning te moeten doen om het te zien (een pictogram geplaatst onderaan een deur, ter hoogte van de voeten, is niet duidelijk zichtbaar).

Bron: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/pictogram